กิจกรรม

งานเปิดตัวหลักสูตร Food Sci & Tech สายพันธุ์ใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ที่มีศักยภาพสูงมีมุมมองทางธุรกิจ สามารถสร้างผลงานนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

ขอแสดงความยินดีคณาจารย์ได้รับรางวัลวันนักวิจัย 2559

ขอแสดงความยินดีคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีการอาหารได้รับรางวัล วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา, รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา…

ผลงานคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผลงานคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รางวัลรองชนะเลิศอันดั บ2…
Address

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2550
สายตรง/โทรสาร 0-2564-4486

© 2017 Major of Food Scrience and Technology, Faculty of Science and TU. All rights reserved.