ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนสาขา วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 โดยได้รับอนุมัติหลักสูตรในปี 2536 ต่อมาในปี 2540 ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยได้รับนักศึกษารุ่นแรก 20 คน ในปี 2535 นับจนถึงปัจจุบันรับนักศึกษาแล้ว 13 รุ่น

ขอบเขตการทำงานของบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติใน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกงานในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ การประกันคุณภาพอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร เคมีอาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร การสุขาภิบาลสำหรับผู้ผลิตอาหาร การตลาดของอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร ตลอดจนการฝึกงานในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาฯและมีความพร้อมทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศ ชาติต่อไป

ขอบเขตการทำงานของบัณฑิตในสาขา

หน้าที่การงานด้านต่างๆ เช่น

  • งานวิเคราะห์ วิจัย ที่ปรึกษาและงานเขียน
  • งานค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร งานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ อาหารและงานด้านการตลาดของอาหาร
  • งานบริหารจัดการและงานด้านการผลิตอาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ
  • งานผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์ สารเคมี และสารปรุงแต่งอาหาร

หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน เช่น

  • กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวงสาธารณสุข
  • สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออก
  • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • สถาบันอุดมศึกษา
  • บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ
Address

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2550
สายตรง/โทรสาร 0-2564-4486

© 2017 Major of Food Scrience and Technology, Faculty of Science and TU. All rights reserved.