ปริญญาตรี
 • ชื่อและหลักสูตรปริญญา

  ชื่อหลักสูตร

  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

  ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) Bachelor of Science (Food Science and Technology) ชื่อย่อ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) B.Sc. (Food Science and Technology)

 • โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

  นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชา ต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

  1. วิชาพื้นฐานทั่วไป 30 หน่วยกิต
  2. วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
       2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 30 หน่วยกิต
       2.2 วิชาบังคับในสาขา 39 หน่วยกิต
       2.3 วิชาบังคับนอกสาขา 28 หน่วยกิต
       2.4 วิชาเลือกในสาขา 9 หน่วยกิต
  3. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  ข้อกำหนดของหลักสูตร

  1. วิชาพื้นฐานทั่วไป 30 หน่วยกิต นักศึกษาต้องศึกษาวิชาในหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  ส่วนที่ 1 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ในหมวดมนุษยศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และหมวดภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับวิชาคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจะต้องศึกษา
  วิชา วท.153 รวมจำนวน 21 หน่วยกิต ดังนี้
  มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
  ท. 161 การใช้ภาษาไทย 1 3 หน่วยกิต
  สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ไม่นับหน่วยกิต (ไม่นำไปคิดรวมกับจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดหรือคำนวณค่าระดับเฉลี่ย)
  สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 หน่วยกิต
  สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 หน่วยกิต วท. 153 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต

  ส่วนที่ 2 นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาพื้นฐาน ส่วนที่ 2 จำนวน 3 วิชา 9 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขและรายวิชาต่างๆ ที่สาขากำหนดไว้ ดังนี้

  วท.143 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  ศ. 210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
  สษ. 296 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 หน่วยกิต

  2. วิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 30 หน่วยกิต นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม 30 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชาต่อไปนี้

  วท. 111 ชีววิทยา 1 3 หน่วยกิต
  วท. 112 ชีววิทยา 2 3 หน่วยกิต
  วท. 121 เคมี 1 3 หน่วยกิต
  วท. 122 เคมี 2 3 หน่วยกิต
  วท. 131 ฟิสิกส์ 1 3 หน่วยกิต
  วท. 132 ฟิสิกส์ 2 3 หน่วยกิต
  วท. 161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1 หน่วยกิต
  วท. 162 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1 หน่วยกิต
  วท. 171 ปฏิบัติการเคมี 1 1 หน่วยกิต
  วท. 172 ปฏิบัติการเคมี 2 1 หน่วยกิต
  วท. 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 หน่วยกิต
  วท. 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 หน่วยกิต
  ค. 218 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต
  ค. 219 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3 หน่วยกิต

  2.2 วิชาบังคับในสาขา 39 หน่วยกิต
  นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับในสาขา รวม 39 หน่วยกิต ดังนี้

  กอ. 212 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร 2 หน่วยกิต
  กอ. 311 การประกันคุณภาพอาหาร 3 หน่วยกิต
  กอ. 321 จุลชีววิทยาทางอาหาร 4 หน่วยกิต
  กอ. 341 การแปรรูปอาหาร 1 3 หน่วยกิต
  กอ. 342 การแปรรูปอาหาร 2 3 หน่วยกิต
  กอ. 343 วิศวกรรมอาหาร 1 2 หน่วยกิต
  กอ. 344 วิศวกรรมอาหาร 2 3 หน่วยกิต
  กอ. 371 เคมีอาหาร 1 3 หน่วยกิต
  กอ. 372 เคมีอาหาร 2 3 หน่วยกิต 
  กอ. 373 อาหารและโภชนาการ 3 หน่วยกิต
  กอ. 421 การสุขาภิบาลสำหรับผู้ผลิตอาหาร 2 หน่วยกิต
  กอ. 431 การตลาดของอาหาร 2 หน่วยกิต
  กอ. 432 การจัดการโรงงานผลิตอาหาร 2 หน่วยกิต
  กอ. 491 การฝึกงาน ไม่นับ หน่วยกิต
  กอ. 492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หน่วยกิตการอาหาร
  กอ. 493 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิตการอาหาร

  2.3 วิชาบังคับนอกสาขา 28 หน่วยกิต
  นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับนอกสาขารวม 28 หน่วยกิต ดังนี้

  ค. 236 พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์ 3 หน่วยกิต
  คม. 206 เคมีอินทรีย์ 4 หน่วยกิต
  คม. 227 เคมีวิเคราะห์และการประยุกต์ 4 หน่วยกิต
  คม. 236 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 หน่วยกิต
  ทช. 201 จุลชีววิทยา 3 หน่วยกิต
  ทช. 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 หน่วยกิต
  ทช. 282 ชีวเคมี 3 หน่วยกิต
  ทช. 284 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 หน่วยกิต
  ส. 338 การออกแบบการทดลองสำหรับวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  สษ. 396 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 หน่วยกิต

  2.4 วิชาเลือกในสาขา 9 หน่วยกิต
  นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาเลือกในสาขาอีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

  กอ. 416 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร 3 หน่วยกิต
  กอ. 426 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 3 หน่วยกิต กอ. 436 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 หน่วยกิต
  กอ. 446 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผลไม้และผัก 3 หน่วยกิต
  กอ. 447 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 3 หน่วยกิต
  กอ. 448 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว 3 หน่วยกิต
  กอ. 449 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 3 หน่วยกิต
  กอ. 456 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3 หน่วยกิต
  กอ. 457 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3 หน่วยกิต
  กอ. 458 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 3 หน่วยกิต
  กอ. 476 พิษวิทยาเบื้องต้นของอาหาร 3 หน่วยกิต
  กอ. 496 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิตการอาหาร

  3. วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

  นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงวิชาพื้นฐานทั่วไปหมวดภาษาต่างประเทศ
  นักศึกษาจะนำวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ 

  1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้กำหนดไว้ในวิชาพื้นฐานทั่วไปส่วนที่ 2)
  2. วิชาในหลักสูตรพื้นฐานทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ” ทุกวิชา และวิชา ท.162 ภาษาไทย 2

 • ศึกษาเป็นวิชาโท

  นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นวิชาโ ท ต้องศึกษารายวิชาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ และตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ต้องศึกษาวิชาบังคับ 20 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

  กอ. 211 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
  กอ. 311 การประกันคุณภาพอาหาร 3 หน่วยกิต
  กอ. 321 จุลชีววิทยาทางอาหาร 4 หน่วยกิต
  กอ. 341 การแปรรูปอาหาร 1 3 หน่วยกิต
  กอ. 371 เคมีอาหาร 1 3 หน่วยกิต
  คม. 227 เคมีวิเคราะห์และการประยุกต์ 4 หน่วยกิต

  2. เลือกศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

  กอ. 212 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร 2 หน่วยกิต
  กอ. 373 อาหารและโภชนาการ 3 หน่วยกิต
  กอ. 416 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร 3 หน่วยกิต
  กอ. 421 การสุขาภิบาลสำหรับผู้ผลิตอาหาร 2 หน่วยกิต
  กอ. 426 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 3 หน่วยกิต
  กอ. 431 การตลาดของอาหาร 2 หน่วยกิต
  กอ. 432 การจัดการโรงงานผลิตอาหาร 2 หน่วยกิต
  กอ. 436 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 หน่วยกิต
  กอ. 446 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผลไม้และผัก 3 หน่วยกิต
  กอ. 447 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 3 หน่วยกิต
  กอ. 448 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว 3 หน่วยกิต
  กอ. 449 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 3 หน่วยกิต
  กอ. 456 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3 หน่วยกิต
  กอ. 457 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3 หน่วยกิต
  กอ. 458 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 3 หน่วยกิต
  กอ. 476 พิษวิทยาเบื้องต้นของอาหาร 3 หน่วยกิต

 • ศึกษาเพื่อรับอนุปริญญา

  นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ มีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา

  1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
  3. ได้ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป (30 หน่วยกิต) และหมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (30 หน่วยกิต) ครบตามหลักสูตรรวม 60 หน่วยกิต
  4. ได้ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับในสาขาและบังคับนอกสาขารวมกันไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
  5. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

 • หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร

  รายวิชาซึ่งจะเปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ใช้ตัวอักษร 2 ตัว คือ กอ. (FD.) และตามด้วยตัวเลข 3 ตัว นำหน้าชื่อวิชา โดยมีความหมายของตัวเลขแต่ละหลัก ดังนี้คือ

         หลักร้อย

  เลข 1 หมายถึง วิชาระดับชั้นปีที่ 1
  เลข 2 หมายถึง วิชาระดับชั้นปีที่ 2
  เลข 3 หมายถึง วิชาระดับชั้นปีที่ 3
  เลข 4 หมายถึง วิชาระดับชั้นปีที่ 4

         หลักสิบ

  เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐาน มาตรฐานและกฎหมายอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร
  เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาจุลชีววิทยา
  เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การบริหารจัดการ และการตลาดของอาหาร
  เลข 4-6 หมายถึง หมวดวิชาแปรรูป วิศวกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ์
  เลข 7-8 หมายถึง หมวดวิชาเคมีอาหาร
  เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาการฝึกงาน สัมมนา และวิจัย

         หลักหน่วย

  เลข 1-5 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
  เลข 6-9 หมายถึง หมวดวิชาเลือก

 • รายวิชาในหลักสูตร

  รหัสชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
  กอ. 211 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3(3-0-6)
  กอ. 212 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร 2(2-0-4)
  กอ. 311 การประกันคุณภาพอาหาร 3(2-3-4)
  กอ. 321 จุลชีววิทยาทางอาหาร 4(3-3-6)
  กอ. 341 การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-4)
  กอ. 342 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-4)
  กอ. 343 วิศวกรรมอาหาร 1 2(2-0-4)
  กอ. 344 วิศวกรรมอาหาร 2 3(2-3-4)
  กอ. 371 เคมีอาหาร 1 3(2-3-4)
  กอ. 372 เคมีอาหาร 2 3(2-3-4)
  กอ. 373 อาหารและโภชนาการ 3(3-0-6)
  กอ. 416 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร 3(2-3-4)
  กอ. 421 การสุขาภิบาลสำหรับผู้ผลิตอาหาร 2(2-0-4)
  กอ. 426 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 3(2-3-4)
  กอ. 431 การตลาดของอาหาร 2(2-0-4)
  กอ. 432 การจัดการโรงงานผลิตอาหาร 2(2-0-4)
  กอ. 436 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4)
  กอ. 446 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผลไม้และผัก 3(2-3-4)
  กอ. 447 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 3(2-3-4)
  กอ. 448 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว 3(2-3-4)
  กอ. 449 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 3(2-3-4)
  กอ. 456 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3(2-3-4)
  กอ. 457 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-4)
  กอ. 458 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4)
  กอ. 476 พิษวิทยาเบื้องต้นของอาหาร 3(3-0-6)
  กอ. 491 การฝึกงาน(ไม่ต่ำกว่า 300 ชม.) ไม่นับหน่วยกิต
  กอ. 492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1(1-0-2)
  กอ. 493 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-3-4)
  กอ. 496 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6)
 • แผนการศึกษา

  ปีการศึกษาที่ 1

  ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
  รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
  ค. 218 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3 ค.219 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3
  ท. 161 การใช้ภาษาไทย 1 3 วท. 112 ชีววิทยา 2 3
  วท. 111 ชีววิทยา 1 3 วท. 122 เคมี 2 3
  วท. 121 เคมี 1 3 วท. 132 ฟิสิกส์ 2 3
  วท. 131 ฟิสิกส์ 1 3 วท. 143 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ 3
  วท. 161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1 วท. 162 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1
  วท. 171 ปฏิบัติการเคมี 1 1 วท. 172 ปฏิบัติการเคมี 2 1
  วท. 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 วท. 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1
  สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3
  รวม 21 รวม 21

  ปีการศึกษาที่ 2

  ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
  รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
  คม. 206 เคมีอินทรีย์ 4 กอ. 212 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร 2
  คม. 227 เคมีวิเคราะห์และการประยุกต์ 4 ค. 236 พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์ 3
  คม. 236 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 ทช. 201 จุลชีววิทยา 3
  มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 3 ทช. 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1
  วท. 153 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3 ทช. 282 ชีวเคมี 3
  ศ. 210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 ทช. 284 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
        มธ. 130  สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
        สษ. 296 ศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3
  รวม 20 รวม 19

  ปีการศึกษาที่ 3

  ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
  รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
  กอ. 321 จุลชีววิทยาทางอาหาร 4 กอ. 311 การประกันคุณภาพอาหาร 3
  กอ. 341 การแปรรูปอาหาร 1 3 กอ. 342 การแปรรูปอาหาร 2 3
  กอ. 343 วิศวกรรมอาหาร 1 2 กอ. 344 วิศวกรรมอาหาร 2 3
  กอ. 371 เคมีอาหาร 1 3 กอ. 372 เคมีอาหาร 2 3
  มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 3 กอ. 373 อาหารและโภชนาการ 3
  ส. 338 การออกแบบการทดลองสำหรับวิทยาศาสตร์ 3      
  รวม  18 รวม 15 

  ปีการศึกษาที่ 3 ภาคฤดูร้อน

  รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
  กอ. 491 การฝึกงาน (ไม่ต่ำกว่า 300 ชั่วโมง) ไม่นับหน่วยกิต

  ปีการศึกษาที่ 4

  ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
  รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิจ
  กอ. 431 การตลาดของอาหาร 2 กอ. 432 การจัดการโรงงานผลิตอาหาร 2
  กอ. 421 การสุขาภิบาลสำหรับผู้ผลิตอาหาร 2 กอ. 493 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การอาหาร
  3
  กอ. 492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 กอ. xxx วิชาเลือกในภาควิชาฯ 3
  กอ. xxx วิชาเลือกในภาควิชาฯ 3   วิชาเลือกเสรี 3
  กอ. xxx วิชาเลือกในภาควิชาฯ 3      
  สษ. 396 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 2 3      
    วิชาเลือกเสรี 3      
  รวม  17 รวม 11 
 • คำอธิบายรายวิชา

  กอ. 211 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
  FD 211 Introduction to Food Science and Technology

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แหล่งอาหารและความต้องการอาหารของมนุษย์ ส่วนประกอบของอาหาร การเน่าเสียของอาหาร สมบัติและการเปลี่ยนแปลงของอาหาร ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย หลักการและวิธีการถนอมและแปรรูปอาหาร เช่น การใช้ความร้อน การใช้ความเย็น การทำแห้ง การใช้รังสี การใช้พลังงานไมโครเวฟ การใช้สารเคมี การหมักดอง เป็นต้น การควบคุมคุณภาพอาหาร การประเมินผลคุณภาพอาหาร ภาชนะบรรจุ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสุขาภิบาลอาหาร
  (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 212 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร 2 หน่วยกิต
  FD 212 Food Laws and Regulations

  พระราชบัญญัติอาหารและการควบคุม ข้อบังคับเกี่ยวกับการผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และป้องกันการปลอมปนของอาหารหรืออาหารด้อยคุณภาพ การควบคุมฉลากโภชนาการและการโฆษณา ข้อตกลงขององค์กรการค้าโลก การดำเนินการของสมัชชาโคเด็กซ์ว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง) 

  กอ. 311 การประกันคุณภาพอาหาร 3 หน่วยกิต
  FD 311 Food Quality Assurance

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ กอ. 321 และ คม. 227
  ความหมายและความสำคัญของคุณภาพและการประกันคุณภาพ ปัจจัยคุณภาพและการตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัส เทคนิคทางสถิติสำหรับการควบคุม คุณภาพ ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพต่างๆ ที่นำมาใช้ประกันคุณภาพอาหาร โดยเฉพาะระบบ GMP, HACCP และ ISO มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 321 จุลชีววิทยาทางอาหาร 4 หน่วยกิต
  FD 321 Food Microbiology

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทช. 201 
  สมบัติและนิสัยการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร แหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติของจุลินทรีย์ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหาร การจำแนกชนิดของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ และจุลินทรีย์ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ผลของกรรมวิธีการผลิตต่อจุลินทรีย์ วิธีการตรวจสอบและการจำแนกที่เป็นวิธีมาตรฐานตาม AOAC การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในระดับโมเลกุล เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และวิธีการของ Rapid Methods ซึ่งอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ได้มีการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 341 การแปรรูปอาหาร 1 3 หน่วยกิต
  FD 341 Food Processing 1

  วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
  การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว วัตถุดิบและการจัดการขั้นต้น เช่น การคัดแยก การทำความสะอาด การตัดแต่ง การลวก ฯลฯ เทคนิคการแปรรูปวัตถุดิบขั้นต้น เช่น การผสม การโฮโมจีไนซ์ การกรอง การสกัด การตกผลึกและการแยกผลึก ฯลฯ สมบัติของน้ำใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และบทบาทของเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 342 การแปรรูปอาหาร 2 3 หน่วยกิต
  FD 342 Food Processing 2

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ กอ. 341 
  หลักการพื้นฐานของการถนอมและการแปรรูปอาหารได้แก่ การแปรรูปด้วยความร้อน การแช่เย็นและการแช่แข็ง การทำแห้ง การทำให้เข้มข้น การฉายรังสี การใช้พลังงานไมโครเวฟ การหมัก การใช้สารเคมีเพื่อการถนอมและการแปรรูปอาหาร ปัจจัยการแปรรูปด้วยวิธีการข้างต้นที่มีผลต่อคุณภาพและการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ พัฒนาการของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 343 วิศวกรรมอาหาร 1 2 หน่วยกิต
  FD 343 Food Engineering 1

  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม.236 
  หน่วยและมิติ สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงานและความร้อน เทอร์โมไดนามิกส์ การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร และกลศาสตร์ของของไหล 
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง)

  กอ. 344 วิศวกรรมอาหาร 2 3 หน่วยกิต
  FD 344 Food Engineering 2

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ กอ. 343 
  การนำหลักวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในกระบวนการแปรรูปอาห าร เช่น การใช้ความร้อน การแช่เย็นและการแช่แข็ง การทำแห้ง การทำให้เข้มข้น การลดขนาด การสกัด การกลั่น การกรองแยก ฯลฯ
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 371 เคมีอาหาร 1 3 หน่วยกิต
  FD 371 Food Chemistry 1
   
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คม.227 
  องค์ประกอบและคุณสมบัติทางเคมีของอาหาร เช่น น้ำ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และรงควัตถุ การวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีขององค์ประกอบเหล่านี้ที่มีความสำคัญต่อการแปรรูปอา หารและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงศึกษากลไกของปฏิกิริยาสำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาหาร
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 372 เคมีอาหาร 2 3 หน่วยกิต
  FD 372 Food Chemistry 2

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ กอ. 371 
  โครงสร้างและปฏิกิริยาเคมีของสารที่ใช้ในการปรุงแต่งสี กลิ่น รส ในอาหารและวัตถุเจือปนในอาหาร สารเคมีที่ใช้เพื่อช่วยในการแปรรูปอาหาร อันตรายทางเคมี ทฤษฎีและหลักการของการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชั้นสูง เช่น สเปกโตรเมตรี, ฟลูออเมตรี อะตอมมิคแอปซอร์ปชัน แก๊สโครมาโตกราฟฟี และเครื่องแยกวิเคราะห์สารละลายความดันสูง รวมถึงเทคนิคและการประยุกต์ใช้ของเครื่องมือเหล่านี้ในการวิเคราะห์อาหาร สารปรุงแต่งและสารเจือปน วิทยาการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเคมีอาหาร
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 373 อาหารและโภชนาการ 3 หน่วยกิต
  FD 373 Food and Nutrition
   
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ กอ. 371
  การเปลี่ยนแปลงของอาหารเมื่อเข้าสู่ร่างกาย ความต้องการสารอาหารและพลังงานของบุคคลตามเพศ วัยการประกอบอาชีพ และพยาธิสภาพของร่างกาย อิทธิพลทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโภชนาการ ปัญหาทางโภชนาการและวิธีการแก้ไขโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางอาหาร ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ เงื่อนไขและกฎระเบียบทางการค้าในการแสดงคุณค่าทางโภชนาการบนฉลากอาหาร (Nutritional Labeling) และการอ้างสรรพคุณ 
  (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 416 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร 3 หน่วยกิต
  FD 416 Sensory Evaluation of Foods

  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ส.338
  บทบาทและความสำคัญของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสต่ออุตสาหกรรมอาหาร ลักษณะทางประสาทสัมผัสและการรับรู้ทางประสาทสัมผัส การดำเนินการทดสอบทางประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การคัดเลือกและฝึกฝนผู้ทดสอบ วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึง การทดสอบความแตกต่าง การทดสอบการยอมรับ และการทดสอบเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ในการทดสอบทางประสาทสัมผัส การรายงานผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 421 การสุขาภิบาลสำหรับผู้ผลิตอาหาร 2 หน่วยกิต
  FD 421 Sanitation for Food Manufacturers

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ กอ.311 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจุลินทรีย์และการควบคุม กลไกการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การจำแนกสารทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อ การออกแบบและวางผังโรงงานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในโรงงาน การเลือกใช้วัสดุในการออกแบบก่อสร้างที่ถูกหลักการสุขาภิบาลอาหาร การออกแบบและการสุขาภิบาลเครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะบรรจุอาหาร การสุขาภิบาลพาหนะและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอาหาร การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การจัดการน้ำใช้ในโรงงานและการจัดการของเสีย การเขียนคู่มือการสุขาภิบาลอาหาร มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง)

  กอ. 426 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 3 หน่วยกิต
  FD 426 Food Fermentation Technology

  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา กอ.321 หรือ ทช.201
  เทคโนโลยีการหมักอาหาร และเทคนิคการหมักอาหารประเภทต่างๆ เช่น การหมักเบียร์ ไวน์ กรดอะมิโน เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ำส้มสายชู และการทำให้บริสุทธิ์ จนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เพิ่มมูลค่า การคำนวณเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการผลิต การควบคุมความต่อเนื่องของกระบวนการหมัก กระบวนการจัดการเพื่อการบำบัดน้ำเสีย มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 431 การตลาดของอาหาร 2 หน่วยกิต
  FD 431 Food Marketing

  วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
  ความหมายและแนวคิดทางการตลาด ประเภทของตลาดและคู่แข่ง ปัจจัยทางพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ส่วนประสมทางการตลาด การวางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยตลาด กรณีศึกษาการตลาดของอาหารประเภทต่างๆ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง)

  กอ. 432 การจัดการโรงงานผลิตอาหาร 2 หน่วยกิต
  FD 432 Food Plant Management

  วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
  การออกแบบการวางผังโรงงานเพื่อผลิตภาพและสอดคล้องกับกรรมวิธีการผลิตที่ดี กฎหมายโรงงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การอนุรักษ์พลังงาน ความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนการ ดำเนินงาน การควบคุม การติดตามผลการผลิตอาหารตั้งแต่วัตถุดิบ จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จ การวางแผนด้านคุณภาพ ด้านกำลังคน ด้านกำลังเงิน และด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับยุคสมัย พร้อมกรณีศึกษา (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง)

  กอ. 436 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 หน่วยกิต
  FD 436 Food Product Development

  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา กอ.341
  ความสำคัญของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ ผู้บริโภคเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการสร้างและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้เทคนิคการพัฒนาสูตร กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การทดสอบผลิตภัณฑ์และการทดสอบกับผู้บริโภค การทดสอบอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ การทดสอบตลาดและเทคนิคการออกสู่ตลาด มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 446 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผลไม้และผัก 3 หน่วยกิต
  FD 446 Fruit and Vegetable Product Technology

  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา กอ.341 และ กอ.371
  สรีรวิทยาของผักและผลไม้ องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติที่มีผลต่อลักษณะปรากฏ 
  การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผักและผลไม้ประเภทต่างๆ การแปรรูปแบบอุตสาหกรรม การเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทิ้ง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 447 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 3 หน่วยกิต
  FD 447 Meat Product Technology

  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา กอ.341 และ กอ.371
  โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่ คุณภาพของเนื้อสัตว์ การเสื่อมคุณภาพ และการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ การแปรรูประดับพื้นบ้านและระดับอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทิ้ง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 448 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว 3 หน่วยกิต
  FD 448 Cereal and Legume Product Technology

  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา กอ.341 และ กอ.371
  โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของธัญพืช โดยเฉพาะข้าว ข้าวโพดและข้าวสาลี และพืชตระกูลถั่วโดยเฉพาะถั่วเหลือง ถั่วเขียวและถั่วลิสง ลักษณะและคุณภาพของธัญพืชและพืชตระกูลถั่วที่ใช้ในการแปรรูป การแปรรูปเป็นแป้งและผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ การเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทิ้ง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 449 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 3 หน่วยกิต
  FD 449 Dairy Product Technology

  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา กอ.341 และ กอ.371
  สมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาของนม และองค์ประกอบของนม การเสื่อมเสียและการเก็บรักษา การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูป การเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทิ้ง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 456 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3 หน่วยกิต
  FD 456 Bakery Technology 

  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา กอ.371 
  โครงสร้างและองค์ประกอบของแป้งสาลี หลักการโม่ข้าวสาลี สมบัติและหน้าที่ต่างๆ ของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมอบ ลักษณะทางกายภาพและเคมีของแป้งสาลี การคำนวณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขนมอบ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำขนมอบ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยีสต์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผงฟู ผลิตภัณฑ์เพสตรี การเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมอบ สุขลักษณะและการจัดรูปแบบโรงงานเบเกอรี่ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 457 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3 หน่วยกิต
  FD 457 Fishery Product Technology

  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา กอ.341 และ กอ.371
  ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมี คุณภาพและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตว์น้ำตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ เช่น การแช่แข็ง การบรรจุกระป๋อง การทำแห้ง ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ประมงอื่น ๆ และผลพลอยได้ การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทิ้ง การสุขาภิบาลโรงงานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 458 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 3 หน่วยกิต
  FD 458 Food Packaging Technology 

  วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
  ชนิดของบรรจุภัณฑ์ สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุที่นำมาทำบรรจุภัณฑ์ ระบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ การทำนายอายุการเก็บรักษาอาหารในบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ เครื่องบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 476 พิษวิทยาเบื้องต้นของอาหาร 3 หน่วยกิต
  FD 476 Fundamental of Food Toxicology

  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.282
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารพิษ สารพิษในสิ่งแวดล้อม การเข้าสู่ร่างกายของสารพิษ การเกิดพิษ สารพิษที่พบในอาหารตามธรรมชาติ สารพิษในพืช ในสัตว์ และสารพิษจากจุลินทรีย์ สารเคมีที่ก่อ
  พิษที่ใช้ในอุตสาหกรรมและการเกษตร สารเจือปน สารตกค้าง และสารปนเปื้อนในอาหาร การประเมินความเป็นพิษและความปลอดภัยของอาหาร
  (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 491 การฝึกงาน ไม่นับหน่วยกิต
  FD 491 Field Training

  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา กอ.321, กอ.342 และ กอ.372
  นักศึกษาต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ภาควิชาฯ เห็นสมควรอย่างน้อย 300 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในสาขาวิชา และฝึกเตรียมตัวสำหรับการเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การประเมินผลจะกระทำโดยดูจากการประเมินของหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ ให้การฝึกนักศึกษา ร่วมกับรายงานที่นักศึกษาต้องนำส่งหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน วัดผลด้วยระดับ S หรือ U

  กอ. 492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 หน่วยกิต
  FD 492 Seminar in Food Science and Technology

  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา กอ.321, กอ.342 และ กอ.372
  การศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยค้นคว้าและเขียนรายงาน แล้วนำเสนอโดยการบรรยายและสรุป เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม 
  (สัมมนาสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง)

  กอ. 493 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 หน่วยกิต
  FD 493 Special Problems in Food Science and Technology

  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ส.338, กอ.321, กอ.342 และ กอ.372
  การกำหนดปัญหาและสมมติฐานของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การเขียนโครงร่างวิจัย การดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการทดลอง การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย 
  (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

  กอ. 496 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 หน่วยกิต
  FD 496 Special Topics in Food Science and Technology

  วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
  การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าและวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยหัวข้อเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้
  (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง )

Address

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2550
สายตรง/โทรสาร 0-2564-4486

© 2017 Major of Food Scrience and Technology, Faculty of Science and TU. All rights reserved.