ปริญญาเอก
 • ชื่อและหลักสูตรปริญญา

  ชื่อหลักสูตร

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  Doctor of Philosophy Program in Food Science and Technology

  ปรัชญา

  ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงลึกทางวิทยาศา สตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สร้างองค์ความรู้ใหม่  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  (1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสา มารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  (2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
  (3) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานวิจัย และนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให ้ทัดเทียมนานาประเทศ
  (4) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. คุณสมบัติพื้นฐานทางการศึกษา

  ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานทางการศึกษาตามข้อ 1.1 หรือ ข้อ 1.2
  1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเทคโนโล ยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยร ับรองวิทยฐานะ 
  1.1.1 ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.25 (ในค่าระดับสูงสุด 4.00) หรือ 
  1.1.2 ผู้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูต รปริญญาเอกของภาควิชาฯ
  1.2  เป็นผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางวิชาวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย  
  รับรองวิทยฐานะ
  1.2.1 ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.25 (ในค่าระดับสูงสุด 4.00) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก หรือ 
  1.2.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่ เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน  หรือผู้บังคับบัญชา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก หรือ
  1.2.3 เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ

  2.  คุณสมบัติพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

  2.1 เป็นผู้ที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 550 คะแนนขึ้นไปหรือ Paper-Based TOFEL 550 คะแนนขึ้นไป หรือ Computer-Based TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ Internet-Based TOEFL ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป โดยต้องเป็นผลการทดสอบภายใน 2 ปี ย้อนหลังนับจากวันยื่นใบสมัคร 
  2.2 ผู้ที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2.1 อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลัก สูตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ โดยมีเงื่อนไขว่า นักศึกษาต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  2.3 ผู้ที่คุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสอบภาษา ต่างประเทศตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ข้อ 18

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
  2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 
  3. ผู้ที่คุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดอาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษา และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ
  4. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสต ร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • หลักสูตร

  1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต

  2. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

  วิชาบังคับหน่วยกิต
  วิชาเลือก 9  หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

  3. รายวิชาหลักสูตร

  3.1 หมวดวิชาพื้นฐานความรู้
  นักศึกษาที่ไม่เคยศึกษาการแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร และจุลชีววิทยาทางอาหาร หรือเทียบเท่า ต้องศึกษาวิชาพื้นฐานความรู้ 1 วิชา จำนวน 6 หน่วยกิต คือ กอ.603 ประมวลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  กอ.603
  FD.603
  ประมวลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  Comprehensive in Food Science and Technology
  6(6-0-18)

  3.2 หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับ 4 วิชา จำนวน 8 หน่วยกิต คือ

  รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  กอ.700
  FD.700
  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  Research Methodology in Food Science and Technology
  3(2-3-7)
  กอ.801
  FD.801
  การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง
  Advanced Food Analysis
  3(2-3-7)
  กอ.890
  FD.890
  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1
  Seminar in Food Science and Technology 1
  1(1-0-3)
  กอ.891
  FD.891
  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2
  Seminar in Food Science and Technology 2
  1(1-0-3)

  3.3 หมวดวิชาเลือก นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยต้องเลือกศึกษารายวิชา กอ.8xx อย่างน้อย 6 หน่วยกิต ดังนี้

  รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  กอ.739
  FD.739
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในอาหาร
  Risk Analysis in Foods
  3(2-3-7)
  กอ.788
  FD.788
  เคมีกลิ่นรส
  Flavor Chemistry
  3(3-0-9)
  กอ.789
  FD.789
  วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง
  Advanced Meat Science
  3(3-0-9)
  กอ.826
  FD.826
  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหารขั้นสูง
  Advanced Food Industrial Microbiology
  3(3-0-9)
  กอ.827
  FD.827
  จุลชีววิทยาระดับโมเลกุลในอาหารขั้นสูง
  Advanced Molecular Microbiology in Foods
  4(3-3-10)
  กอ.828
  FD.828
  สารพิษในอาหาร
  Toxic Substances in Foods
  3(3-0-9)
  กอ.846
  FD.846
  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง
  Advanced Food Product Research and Development
  3(2-3-7)
  กอ.847
  FD.847
  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสขั้นสูง
  Advanced Sensory Analysis
  3(2-3-7)
  กอ.856
  FD.856
  การเปลี่ยนวัฏภาคและสถานะในอาหาร
  Phase and State Transitions in Foods
  3(3-0-9)
  กอ.857
  FD.857
  สมบัติทางเคมีกายภาพของอาหารในการแปรรูป
  Physicochemical Properties of Foods in Food Process
  3(3-0-9)
  กอ.858
  FD.858
  โครงสร้างทางเคมีกายภาพของไอศกรีม
  Physicochemical Structure of Ice Cream
  3(2-3-7)
  กอ.859
  FD.859
  การประยุกต์ใช้รีโอโลจีในอาหาร
  Application of Rheology in Foods
  3(2-3-7)
  กอ.866
  FD.866
  การถ่ายโอนความร้อนและมวลสารขั้นสูงในระบบอาหาร
  Advanced Heat and Mass Transfer in Food Systems
  3(3-0-9)
  กอ.867
  FD.867
  การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการแปรรูปอาหาร
  Mathematical Modeling in Food Process
  3(2-3-7)
  กอ.868
  FD.868
  พลศาสตร์การบรรจุ
  Packaging Dynamics
  3(3-0-9)
  กอ.876
  FD.876
  เคมีคาร์โบไฮเดรต
  Carbohydrate Chemistry
  3(3-0-9)
  กอ.877
  FD.877
  เคมีลิปิด
  Lipid Chemistry
  3(3-0-9)
  กอ.878
  FD.878
  โปรตีนในอาหารขั้นสูง
  Advanced Food Proteins
  3(3-0-9)
  กอ.879
  FD.879
  ชีวเคมีอาหารขั้นสูง
  Advanced Food Biochemistry
  3(3-0-9)
  กอ.886
  FD.886
  ไฮโดรคอลลอยด์อาหาร
  Food Hydrocolloids
  3(2-3-7)
  กอ.887
  FD.887
  สารอาหารเสริมสร้างสุขภาพขั้นสูง
  Advanced Functional Food Ingredients
  3(3-0-9)
  กอ.888
  FD.888
  เคมีและเทคโนโลยีอาหารนมขั้นสูง
  Advanced Dairy Chemistry and Technology
  3(3-0-9)
  กอ.889
  FD.889
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปลดปล่อยกลิ่นรส
  Flavor Release Science and Technology
  3(3-0-9)
  กอ.896
  FD.896
  หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  Current Topics in Food Science and Technology
  3(3-0-9)

  3.4 วิทยานิพนธ์

  รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  กอ.900
  FD.900
  วิทยานิพนธ์
  Dissertation
  36(0-108)

  4. รายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร

  รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  กอ.603
  FD.603
  ประมวลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  Comprehensive in Food Science and Technology
  6(6-0-18)
  กอ.700
  FD.700
  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  Research Methodology in Food Science and Technology
  3(2-3-7)
  กอ.801
  FD.801
  การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง
  Advanced Food Analysis
  3(2-3-7)
  กอ.739
  FD.739
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในอาหาร
  Risk Analysis in Foods
  3(2-3-7)
  กอ.788
  FD.788
  เคมีกลิ่นรส
  Flavor Chemistry
  3(3-0-9)
  กอ.789
  FD.789
  วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง
  Advanced Meat Science
  3(3-0-9)
  กอ.826
  FD.826
  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหารขั้นสูง
  Advanced Food Industrial Microbiology
  3(3-0-9)
  กอ.827
  FD.827
  จุลชีววิทยาระดับโมเลกุลในอาหารขั้นสูง
  Advanced Molecular Microbiology in Foods
  4(3-3-10)
  กอ.828
  FD.828
  สารพิษในอาหาร
  Toxic Substances in Foods
  3(3-0-9)
  กอ.846
  FD.846
  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง
  Advanced Food Product Research and Development
  3(2-3-7)
  กอ.847
  FD.847
  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสขั้นสูง
  Advanced Sensory Analysis
  3(2-3-7)
  กอ.856
  FD.856
  การเปลี่ยนวัฏภาคและสถานะในอาหาร
  Phase and State Transitions in Foods
  3(3-0-9)
  กอ.857
  FD.857
  สมบัติทางเคมีกายภาพของอาหารในการแปรรูป
  Physicochemical Properties of Foods in Food Process
  3(3-0-9)
  กอ.858
  FD.858
  โครงสร้างทางเคมีกายภาพของไอศกรีม
  Physicochemical Structure of Ice Cream
  3(2-3-7)
  กอ.859
  FD.859
  การประยุกต์ใช้รีโอโลจีในอาหาร
  Application of Rheology in Foods
  3(2-3-7)
  กอ.866
  FD.866
  การถ่ายโอนความร้อนและมวลสารขั้นสูงในระบบอาหาร
  Advanced Heat and Mass Transfer in Food Systems
  3(3-0-9)
  กอ.867
  FD.867
  การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการแปรรูปอาหาร
  Mathematical Modeling in Food Process
  3(2-3-7)
  กอ.868
  FD.868
  พลศาสตร์การบรรจุ
  Packaging Dynamics
  3(3-0-9)
  กอ.876
  FD.876
  เคมีคาร์โบไฮเดรต
  Carbohydrate Chemistry
  3(3-0-9)
  กอ.877
  FD.877
  เคมีลิปิด
  Lipid Chemistry
  3(3-0-9)
  กอ.878
  FD.878
  โปรตีนในอาหารขั้นสูง
  Advanced Food Proteins
  3(3-0-9)
  กอ.879
  FD.879
  ชีวเคมีอาหารขั้นสูง
  Advanced Food Biochemistry
  3(3-0-9)
  กอ.886
  FD.886
  ไฮโดรคอลลอยด์อาหาร
  Food Hydrocolloids
  3(2-3-7)
  กอ.887
  FD.887
  สารอาหารเสริมสร้างสุขภาพขั้นสูง
  Advanced Functional Food Ingredients
  3(3-0-9)
  กอ.888
  FD.888
  เคมีและเทคโนโลยีอาหารนมขั้นสูง
  Advanced Dairy Chemistry and Technology
  3(3-0-9)
  กอ.889
  FD.889
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปลดปล่อยกลิ่นรส
  Flavor Release Science and Technology
  3(3-0-9)
  กอ.890
  FD.890
  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1
  Seminar in Food Science and Technology 1
  1(1-0-3)
  กอ.891
  FD.891
  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2
  Seminar in Food Science and Technology 2
  1(1-0-3)
  กอ.896
  FD.896
  หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  Current Topics in Food Science and Technology
  3(3-0-9)
  กอ.900
  FD.900
  วิทยานิพนธ์
  Dissertation
  36(0-108)
Address

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2550
สายตรง/โทรสาร 0-2564-4486

© 2017 Major of Food Scrience and Technology, Faculty of Science and TU. All rights reserved.