ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)

หมวดวิชาในหลักสูตรมี 4 หมวดวิชาดังนี้

1. หมวดวิชาการแปรรูปอาหาร
2. หมวดวิชาจุลชีววิทยาอาหาร
3. หมวดวิชาเคมีอาหาร
4. หมวดวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ชื่อและหลักสูตรปริญญา

  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Food Science and Technology

  ปรัชญา

  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทา งวิชาการ สามารถพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจริยธรรมต่อสังคม

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่มีความรู้ความสามารถค รบตามขอบข่ายของสาขาวิชา  และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานวิจัย และนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
  3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
  4) เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสา หกรรมเกษตรของประเทศ

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

  สามารถประกอบอาชีพในฝ่ายต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่

  1. อาจารย์ ในมหาวิยาลัยของรัฐ และเอกชน
  2. นักวิจัย ในหน่วยงานราชการ และเอกชน
  3. นักวิเคราะห์อาหาร
  4. นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  5. นักการตลาด
  6. พนักงานฝ่ายขาย
  7. พนักงานฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต
  8. พนักงานฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ
  9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานอาหาร

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  คุณสมบัติพื้นฐานทางการศึกษา

  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
  คุณสมบัติพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
  1. เป็นผู้ที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ  TU-GET  550   คะแนนขึ้นไปหรือ    Computer-Based
  TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ Internet-Based TOEFL ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป โดยต้องเป็นผลการทดสอบภายใน 2 ปี ย้อนหลังนับจากวันยื่นใบสมัคร 
  2. ผู้ที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ1. หากได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากระเบียนนักศึกษาหรือลงทะเบียนเรียนวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และวัดผลให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ก่อนสอบวิทยานิพนธ์ และหน่วยกิตที่ได้จะไม่นำมาคำนวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
  2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 
  3. ผู้เข้าศึกษาจะต้องระบุหมวดวิชาที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน
  4. ผู้ที่คุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดอาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษา โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทของภาควิชาฯ
  5. เงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

 • หลักสูตร

  1.  จำนวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต
  ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8  ภาคการศึกษาปกติ

  2.  โครงสร้างหลักสูตร         

     (1) วิชาบังคับ 9  หน่วยกิต
     (2) วิชาบังคับตามหมวดวิชา 9 หน่วยกิต
     (3) วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
     (4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

  3.  รายวิชาในหลักสูตร

  3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน (สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน) 
  สำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยศึกษาวิชาการแปรรูปอาหาร  เคมีอาหาร  และจุลชีววิทยาทางอาหาร หรือเทียบเท่าต้องศึกษาวิชาพื้นฐานความรู้ 1 วิชา จำนวน 5 หน่วยกิต คือ กอ.500 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทโดยไม่นับหน่วยกิต

  รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  กอ.500
  FD.500
  พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  Fundamental of Food Science and Technology
  5(5-0-15)
  (ไม่นับหน่วยกิตรวม)

  3.2 วิชาบังคับ
  นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับ 4 วิชา จำนวน 9 หน่วยกิต คือ

  รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  กอ.600
  FD.600
  การวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอา หาร
  Experimental Design for Research in Food Science and Technology
  3(3-0-9)
  กอ.601
  FD.601
  การวิเคราะห์อาหาร
  Food Analysis
  4(3-3-10)
  กอ.690
  FD.690
  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1
  Seminar in Food Science and Technology 1
  1(1-0-3)
  กอ.691
  FD.691
  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2
  Seminar in Food Science and Technology 2
  1(1-0-3)

  3.3 วิชาบังคับตามหมวดวิชา
  นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาบังคับตามหมวดวิชาดังที่กำหนด เพียงหมวดวิชาเดียวอย่างน้อย  9  หน่วยกิต จาก 4 หมวดวิชา
  ดังต่อไปนี้

  หมวดวิชาการแปรรูปอาหาร

  รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  กอ.650
  FD.650
  คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร
  Physical and Engineering Properties of Foods
  3(2-3-7)
  กอ.750
  FD.750
  การแปรรูปอาหารขั้นสูง
  Advanced Food Processing
  3(3-0-9)
  กอ.751
  FD.751
  ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบอาหารในกระบวนการแปรรูป
  Interaction of Food Components in Processing
  3(3-0-9)

  หมวดวิชาจุลชีววิทยาอาหาร

  รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  กอ.620
  FD.620
  เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร
  Food Biotechnology
  3(3-0-9)
  กอ.720
  FD.720
  จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง
  Advanced Food Microbiology
  3(2-3-7)
  กอ.721
  FD.721
  เทคนิควิจัยทางจุลชีววิทยา
  Research Techniques for Microbiology
  3(2-3-7)

  หมวดวิชาเคมีอาหาร
  นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาบังคับในหมวดวิชาเคมีอาหารอย่างน้อย 9 หน่วยกิต จาก 5 รายวิชา ดังต่อไปนี้

  รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  กอ.670
  FD.670
  สมบัติของน้ำในอาหาร
  Properties of Water in Foods
  3(3-0-9)
  กอ.671
  FD.671
  คาร์โบไฮเดรตในอาหาร
  Food Carbohydrates
  3(3-0-9)
  กอ.672
  FD.672
  ลิปิดในอาหาร
  Food Lipids
  3(3-0-9)
  กอ.673
  FD.673
  โปรตีนในอาหาร
  Food Proteins
  3(3-0-9)
  กอ.674
  FD.674
  วัตถุเจือปนและส่วนผสมของอาหาร
  Food Additives and Ingredients
  3(3-0-9)

  หมวดวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  กอ.640
  FD.640
  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  Food Product Research and Development
  3(2-3-7)
  กอ.641
  FD.641
  สถิติสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  Statistics for Product Development
  3(2-3-7)
  กอ.642
  FD.642
  การวิจัยตลาดและการนำผลิตภัณฑ์อาหารออกสู่ตลาด
  Marketing Research and Food Product Launching
  3(2-3-7)

  3.4 หมวดวิชาเลือก
  นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาเลือก  ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  อย่างน้อย  2  วิชา  6 หน่วยกิต

  รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  กอ.626
  FD.626
  พิษวิทยาทางอาหาร
  Food Toxicology
  3(2-3-7)
  กอ.627
  FD.627
  สารพิษจากเชื้อราในอาหาร
  Mycotoxins in Food
  3(2-3-7)
  กอ.636
  FD.636
  การจัดทำระบบ GMP และ HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
  Implementation of GMP and HACCP for Food Industry
  3(3-0-9)
  กอ.726
  FD.726
  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
  Industrial Microbiology
  3(2-3-7)
  กอ.727
  FD.727
  เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ
  Bioprocessing Technology
  3(2-3-7)
  กอ.728
  FD.728
  เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง
  Advanced Fermentation Technology
  3(2-3-7)
  กอ.729
  FD.729
  ชีววิทยาโมเลกุล
  Molecular Biology
  3(3-0-9)
  กอ.736
  FD.736
  การจัดการผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
  Product Management and Marketing Mix Strategies
  3(3-0-9)
  กอ.737
  FD.737
  การจัดการระบบห่วงโซ่จัดหาอาหาร
  Food Supply Chain Management
  3(3-0-9)
  กอ.738
  FD.738
  การศึกษาและทดสอบผู้บริโภค
  Consumer Study and Consumer Response Evaluation
  3(2-3-7)
  กอ.746
  FD.746
  การวิจัยขั้นดำเนินงานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  Operations Research in Food Product Development
  3(3-0-9)
  กอ.747
  FD.747
  การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา
  Descriptive Sensory Analysis
  3(2-3-7)
  กอ.748
  FD.748
  การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร
  Shelf-life Evaluation of Food Products
  3(2-3-7)
  กอ.749
  FD.749
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภคที่มีความต้องการพิเศษทางโภชนาการ
  Food Product Development for Consumer with Special Nutritional Needs
  3(2-3-7)
  กอ.756
  FD.756
  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
  Food Process Engineering
  3(2-3-7)
  กอ.757
  FD.757
  รีโอโลจีของอาหาร
  Food Rheology
  3(2-3-7)
  กอ.758
  FD.758
  วัสดุโพลิเมอร์สำหรับบรรจุภัณฑ์
  Polymeric Packaging Materials
  3(2-3-7)
  กอ.759
  FD.759
  โภชนศาสตร์ในการแปรรูปอาหาร
  Nutrition in Food Processing
  3(3-0-9)
  กอ.766
  FD.766
  การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร
  Waste Utilization from Food Industries
  3(3-0-9)
  กอ.776
  FD.776
  อาหารเสริมสร้างสุขภาพขั้นสูง
  Advanced Functional Foods
  3(2-3-7)
  กอ.777
  FD.777
  คอลลอยด์อาหาร
  Food Colloids
  3(3-0-9)
  กอ.778
  FD.778
  เทคโนโลยีของแป้ง
  Starch Technology
  3(2-3-7)
  กอ.779
  FD.779
  เทคโนโลยีกลิ่นรสอาหาร
  Food Flavor Technology
  3(2-3-7)
  กอ.786
  FD.786
  เอนไซม์ทางอาหาร
  Food Enzymes
  3(2-3-7)
  กอ.787
  FD.787
  รงควัตถุและสีในอาหาร
  Food Pigments and Colors
  3(3-0-9)
  กอ.796
  FD.796
  หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  Selected Topics in Food Science and Technology
  3(3-0-9)

  3.5 วิทยานิพนธ์

  รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  กอ.800
  FD.800
  วิทยานิพนธ์
  Thesis
  12(0-36)
Address

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2550
สายตรง/โทรสาร 0-2564-4486

© 2017 Major of Food Scrience and Technology, Faculty of Science and TU. All rights reserved.