อาจารย์

รศ. ดร.วรางคณา สมพงษ์

หัวหน้าภาควิชา

การศึกษา

 • Ph.D. (Food Science) Ehime University, Japan
 • M.S. (Aquatic Product Utilization) Kochi University, Japan
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Processing
 • Fishery / Fruit Vegetable product Processing 

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2036
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รศ. ดร.ประภาศรี เทพรักษา

การศึกษา

วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Processing - Meat / Dairy Product
 • Freezeconcentration
 • FatReplacer in Meat Product

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2037
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ผศ. ดร.สมโภช พจนพิมล

การศึกษา

 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Product Development
 • Flavor Chemistry
 • Food Law and Regulation

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 20550
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ผศ. ดร.บุศราภา ลีละวัฒน์

การศึกษา

 • Ph.D. (Agricultural Engineering) Texas A&M University, USA
 • วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) ลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Process Engineering
 • Cereal Technology
 • Food Rheology

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2036
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ผศ. ดร.มาโนชย์ ศรีนางแย้ม

การศึกษา

 • วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S. (Packaging) Michigan State University, USA
 • Ph.D (Packaging) Michigan State University, USA

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Packaging
 • Packaging Dynamic and distribution 

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2035
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อ. ดร.สิรินดา กุสุมภ์

การศึกษา

 • Ph.D (Food Science and Technology ) University of Alberta, Canada
 • วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่ชำนาญ

 • Dairy Product and Technology
 • Functional Food Ingredient from Milk

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2037
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อ. ดร.รชา เทพษร

การศึกษา

 • PostDoc (Food Biophysics and Nanotechnology) Universität Hohenheim, Stuttgart, Federal Republic of Germany.
 • Dr.sc.agr. (Food Safety and Animal Hygiene) with magna cum laude Universität Hohenheim, Stuttgart, Federal Republic of Germany.
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาที่ชำนาญ

 • Natural and Synthesized antimicrobial substances and their applications in food
 • Edible and Non-edible antimicrobial materials and their applications in food
 • Hygienic design in food industry
 • Food safety assurance

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2550
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อ. ดร.อวันวี เพชรคงแก้ว

การศึกษา

 • DOC Ingenieries Microbienne et Enzimatique ENSAT/ INPT Toulouse FRANCE
 • ปร. ด. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสุรนารี
 • วท. ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Microbiology
 • Food Toxicology
 • Food Fermentation
 • Mycotoxin

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2037
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อ. ดร.วิไลลักษณ์ ชัยสิทธิ์

การศึกษา

 • Ph.D. (Food Science) University of Massachusetts Amherst USA
 • M.S. (Food Science) University of Massachusetts Amherst USA
 • วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
 • วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่ชำนาญ

 • Lipid
 • Emulsion&microemulsion

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2036
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อ. ดร.เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ

การศึกษา

 • วศ.ด. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Engineering
 • Drying Technology
 • Simultaneous Heat and Mass Transfers

ติดต่อ
โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2037
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อ. ดร.ภูมินาถ ชื่นชมรัตน์

การศึกษา

 • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Flavor
 • Food Microbiology
 • Food Additives
 • Fermentation Technology

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2037
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อ. ดร.สุธีรา วัฒนกุล

การศึกษา

 • ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง

สาขาที่ชำนาญ

 • Statistical Techniques in Product Development
 • Edible Coating and Edible Film
 • Consumer Product Development
 • Sensory Evaluation

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2036
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อ. ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร

การศึกษา

 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท. ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกียรนิยมอันดับ 2

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Processing
 • Drying Technology
 • Inulin Extraction and Purification

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2550
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2550
สายตรง/โทรสาร 0-2564-4486

© 2017 Major of Food Scrience and Technology, Faculty of Science and TU. All rights reserved.