อาจารย์

รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา
หัวหน้าสาขาวิชาฯ

การศึกษา

วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท. ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Processing - Meat / Dairy Product
 • Freezeconcentration
 • FatReplacer in Meat Product

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2037
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รศ.ดร. กิ่งแก้ว เจริญพรสุข

การศึกษา

 • Ph.D. (Applied Microbiology)
 • University of Strathclyde สหราชอาณาจักร
 • วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Toxicology
 • Food Microbiology

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2570
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รศ.ดร. วรางคณา สมพงษ์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การศึกษา

 • Ph.D. (Food Science) Ehime University, Japan
 • M.S. (Aquatic Product Utilization) Kochi University, Japan
 • วท . บ . ( วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Processing
 • Fishery / Fruit Vegetable product Processing 

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2036
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รศ.ดร. จารุณี โลกสุวรรณ การศึกษา

 • Ph.D. (Food Science) University of Wisconsin,Madison USA.
 • M.S. (Food Science) University of Wisconsin-Madison, USA.
 • วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Chemistry
 • Food Additives
 • Rice and Starch Products

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2035
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ผศ.ดร. บุศราภา ลีละวัฒน์
ผู้อำนวยการโครงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมอบ

การศึกษา

 • Ph.D. (Agricultural Engineering) Texas A&M University, USA
 • วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) ลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Process Engineering
 • Cereal Technology
 • Food Rheology

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2036
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ผศ.ดร. มาโนชย์ ศรีนางแย้ม

การศึกษา

 • วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S. (Packaging) Michigan State University, USA
 • Ph.D (Packaging) Michigan State University, USA

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Packaging
 • Packaging Dynamic and distribution 

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2035
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อ.ดร. สิรินดา กุสุมภ์

การศึกษา

 • Ph.D (Food Science and Technology ) University of Alberta, Canada
 • วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่ชำนาญ

 • Dairy Product and Technology
 • Functional Food Ingredient from Milk

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2037
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อ. ดร. ภูมินาถ ชื่นชมรัตน์ รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายการนักศึกษา

การศึกษา

 • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Flavor
 • Food Microbiology
 • Food Additives
 • Fermentation Technology

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2037
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อ. ดร. เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ

การศึกษา

 • วศ.ด. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ง

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Engineering
 • Drying Technology
 • Simultaneous Heat and Mass Transfers

ติดต่อ
โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2037
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อ.ดร. อวันวี เพชรคงแก้ว รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

การศึกษา

 • DOC Ingenieries Microbienne et Enzimatique ENSAT/ INPT Toulouse FRANCE
 • ปร. ด. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสุรนารี
 • วท. ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Microbiology
 • Food Toxicology
 • Food Fermentation
 • Mycotoxin

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2037
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อ.ดร. สุธีรา วัฒนกุล

การศึกษา

 • ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง

สาขาที่ชำนาญ

 • Statistical Techniques in Product Development
 • Edible Coating and Edible Film
 • Consumer Product Development
 • Sensory Evaluation

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2036
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ผศ.ดร.สมโภช พจนพิมล

การศึกษา

 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Product Development
 • Flavor Chemistry
 • Food Law and Regulation

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 20550
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อ. ดร. วิไลลักษณ์ ชัยสิทธิ์

การศึกษา

 • Ph.D.(Food Science) University of Massachusetts Amherst USA
 • M.S. (Food Science) University of Massachusetts Amherst USA
 • วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
 • วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่ชำนาญ

 • Lipid
 • Emulsion&microemulsion

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2036
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อ.ดร.รชา เทพษร

การศึกษา

 • PostDoc (Food Biophysics and Nanotechnology) Universität Hohenheim, Stuttgart, Federal Republic of Germany
 • Dr.sc.agr. (Food Safety and Animal Hygiene) with magna cum laude Universität Hohenheim, Stuttgart, Federal Republic of Germany
 • วท. ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาที่ชำนาญ

 • Natural and Synthesized antimicrobial substances and their applications in food
 • Edible and Non-edible antimicrobial materials and their applications in food
 • Hygienic design in food industry
 • Food safety assurance

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2550
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อ.ดร. กฤติยา เขื่อนเพชร

การศึกษา

 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท. ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกียรนิยมอันดับ 2

สาขาที่ชำนาญ

 • Food Processing
 • Drying Technology
 • Inulin Extraction and Purification

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2550
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2550
สายตรง/โทรสาร 0-2564-4486

© 2017 Major of Food Scrience and Technology, Faculty of Science and TU. All rights reserved.